Artikel 1 Definities

1. Foxleads:de opsteller van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Vlothavenweg 13, 1013 BJ te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 65992784.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Foxleads heeft gesloten.
3. Overeenkomst: het geheel van rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Foxleads toepasselijk verklaarde bepaling of uiting, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de gebruiker en FoxLeads.
2. Tenzij anders is vermeld wordt in deze algemene voorwaarden onder elke wijze van communicatie, communicatie in digitale vorm verstaan.
3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
4. Indien en voor zover het bepaalde in een overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst. 5. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is Foxleads dan wel de opdrachtgever verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de door hem ondertekende offerte in het bezit heeft gesteld van Foxleads.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 Looptijd en opzegging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst ter zake van Foxleads aangegaan voor de duur van zes maanden.
2. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst één maand vóór het verstrijken van de overeengekomen duur schriftelijk is opgezegd.
3. Een stilzwijgend verlengde overeenkomst kan steeds maandelijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij anders is overeengekomen worden alle uit hoofde van de overeenkomst door de opdrachtgever verschuldigde betalingen middels automatische incasso voldaan.
2. Foxleads stelt de facturen langs elektronische weg ter beschikking van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de facturen per post ontvangt zal per factuur € 5, - administratiekosten in rekening worden gebracht.
3. Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever Foxleads een machtiging tot automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk een andere betaalwijze is overeengekomen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever niet gerechtigd tot intrekking van deze machtiging. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd is Foxleads gerechtigd de opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.
4. Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kon worden geïncasseerd is de opdrachtgever op vordering van Foxleads verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten per overboeking te verrichten. Betaling daarvan dient te geschieden binnen de factuur gestelde termijn, op de door Foxleads voorgeschreven wijze.
5. Betalingen die niet middels automatische incasso geschieden, dienen te worden voldaan binnen de factuur gestelde termijn, op de door Foxleads voorgeschreven wijze.
6. Indien Foxleads een verschuldigde betaling van de opdrachtgever niet tijdig heeft ontvangen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag dat het verzuim intreedt tot en met de dag dat de volledig verschuldigde betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten, is voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Foxleads niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen, gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst.
2. Foxleads is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen die in de programmatuur optreden.
3. De opdrachtgever wordt geadviseerd om voor gebruikers van zijn website, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kenbaar te maken dat ter zake van Foxleads gebruik wordt gemaakt van webtracking-software. De opdrachtgever vrijwaart Foxleads ter zake van alle aanspraken van derden.
4. Foxleads is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade in verband met de in deze algemene voorwaarden vastgestelde gebruiksbeperkingen.
5. Elke gebruiker vrijwaart Foxleads voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de webruimte van Foxleads verstrekte bedrijfs- en persoonsgegevens onrechtmatig zijn.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Alle rechten op ter beschikking gestelde programmatuur en informatie op de website berusten uitsluitend bij Foxleads.

Artikel 8 Geheimhouding

Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door de Foxleads aangeleverde bedrijfs- en persoonsgegevens. De door Foxleads aangeleverde informatie zal enkel worden gebruikt voor de eigen onderneming. Foxleads verklaart dat de van de website van opdrachtgever verkregen gegevens alleen zullen worden gebruikt om opdrachtgever te informeren over de bezoekers aan zijn website. Daarnaast zal Foxleads deze gegevens niet beschikbaar stellen aan derden en zorgdragen dat derden ook niet bij websitegegevens van opdrachtgever kunnen komen.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Foxleads is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van Foxleads bevoegd van geschillen kennis te nemen.
4. Foxleads is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking.